Przejdź do treści

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnę przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbieram i przetwarzam, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych. Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CZYLI KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Gałecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DGJ Dawid Gałecki z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Dworska 13/5, 15-756 Białystok (dalej jako Fotograf Dawid Gałecki lub ADO).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FOTOGRAFEM DAWIDEM GAŁECKIM?

Mogą Państwo skontaktować się z Fotografem Dawidem Gałeckim:

 • za pomocą e-maila: kontakt@dawidgalecki.pl,
 • za pomocą telefonu: +48 504 984 440,
 • drogą pocztową: ul. Dworska 13/5, 15-756 Białystok.

KIEDY FOTOGRAF DAWID GAŁECKI ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Fotograf Dawid Gałecki zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • zawarciem i realizacją umowy świadczenia usług,
 • nawiązywaniem kontaktu, w tym za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy,
 • udzielaniem odpowiedzi na zapytania i wnioski,
 • dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami,
 • prowadzeniem działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianiem prawnych obowiązków ciążących na ADO.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA FOTOGRAF DAWID GAŁECKI?

Fotograf Dawid Gałecki zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w jakim zostały one zebrane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Fotograf Dawid Gałecki może zbierać i przetwarzać między innymi następujące dane:

 • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL,
 • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ FOTOGRAF DAWID GAŁECKI PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

Jeśli korzystają Państwo z usług świadczonych przez Fotografa Dawida Gałeckiego:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania / przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowyArt. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres niezbędny do zrealizowania umowy (świadczenie usługi)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOArt. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Spełnianie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej i księgowo-rozliczeniowejArt. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowo-rozliczeniowej wynikający z przepisów prawa

Jeżeli są Państwo potencjalnymi klientami Fotografa Dawida Gałeckiego:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania / przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanieArt. 6 ust. 1 lit. b RODODo momentu podjęcia decyzji dotyczącej zawarcia umowy

Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Fotografa Dawida Gałeckiego:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania / przetwarzania danych osobowych
Kontakt w związku z zapytaniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danychArt. 6 ust. 1 lit. a RODOPrzez okres niezbędny do odpowiedzi na złożone zapytanie oraz prowadzenia korespondencji i rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO w przypadku gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)Art. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli świadczą Państwo na rzecz ADO usługi lub sprzedają lub dostarczają towary lub podejmują działania przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedażą lub dostawą usług:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania / przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usług lub sprzedaży/dostawy towarów lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedaży/dostawy towarówArt. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres niezbędny do realizacji umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOArt. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Spełnianie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej i księgowo-rozliczeniowejArt. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowo-rozliczeniowej wynikający z przepisów prawa

SKĄD FOTOGRAF DAWID GAŁECKI POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Klienci, korzystanie z usług świadczonych przez Fotografa Dawida GałeckiegoDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Potencjalni klienciDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych ADO zbiera Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Użytkownicy formularzy kontaktowychDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa i podawane w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Kontrahenci, świadczenie na rzecz Fotografa Dawida Gałeckiego usług lub sprzedaż towarów lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedażą lub dostawą towarówDane mogą być pozyskiwane: 1) bezpośrednio od Państwa; 2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe); 3) ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Klienci, korzystanie z usług świadczonych przez Fotografa Dawida GałeckiegoPodanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji podatkowej i księgowo-rozliczeniowej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Państwa jako klienta. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową wykonania usługi – odmowa podania danych uniemożliwi realizację usługi przez ADO oraz wystawienie faktury. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić świadczenia usługi, jednak podanie tych danych ułatwia realizację świadczeń poprzez bieżący kontakt związany ze świadczonymi usługami, w tym ustalenie szczegółów świadczenia usługi.
Potencjalni klienciJeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Użytkownicy formularzy kontaktowychPodanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie.
Kontrahenci, świadczenie na rzecz Fotografa Dawida Gałeckiego usług lub sprzedaż towarów lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedażą lub dostawą towarówPodanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji podatkowej i księgowo-rozliczeniowej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Państwa jako kontrahenta.

KOMU FOTOGRAF DAWID GAŁECKI MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO,
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi na rzecz ADO),
  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Fotografa Dawida Gałeckiego działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
  • zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej,
  • innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji usług z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych tym podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych z zachowaniem zasad uznanych w Unii Europejskiej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ FOTOGRAFA DAWIDA GAŁECKIEGO?

W związku z przetwarzaniem przez Fotografa Dawida Gałeckiego Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień Fotograf Dawid Gałecki umożliwia kontakt:

 • za pomocą e-maila: kontakt@dawidgalecki.pl,
 • za pomocą telefonu: +48 504 984 440,
 • drogą pocztową: ul. Dworska 13/5, 15-756 Białystok.

Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Fotograf Dawid Gałecki narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę między innymi:

 • za pomocą e-maila: kontakt@dawidgalecki.pl,
 • za pomocą telefonu: +48 504 984 440,
 • drogą pocztową: ul. Dworska 13/5, 15-756 Białystok.

CZY WOBEC PANSTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Fotograf Dawid Gałecki stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Fotograf Dawid Gałecki wdrożył odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

INFORMACJA O PRAWIE DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fotografa Dawida Gałeckiego do celów wynikających z prawnie uzasadnionego jego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w powyższym celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Po złożeniu sprzeciwu Fotograf Dawid Gałecki nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.